Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Alapítás, küldetés

Alapítás, küldetés, történet, névadó
 
A Főiskola alapítása
A Gábor Dénes Főiskolát alapítványi intézményként a 1027/1992. (V. 12.) Kormány határozat alapján hozta létre 1992-ben az LSI Oktatóközpont és a SZÁMALK Rendszerház Rt. a nyitottság és az esélyegyenlőség eszméjének jegyében.

Küldetésnyilatkozat
A Gábor Dénes Főiskola elsődleges célja magas színvonalú, a kor és a munkaerőpiac igényeit kielégítő képzés megvalósítása, amely hozzájárul az információs társadalom formálásához, és eleget tesz a magyar nemzet és Európa kihívásainak.
Főiskolánk közhasznú szervezetként közreműködik a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai kultúrájának fejlesztésében. A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez; felkészít a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, alkotások, szakmai eredmények létrehozására.
Főiskolánk olyan – szakmai és általános műveltséggel rendelkező, elsősorban a gyakorlatra felkészített – szakemberek (mérnök informatikusok, műszaki szakemberek, közgazdászok) képzését célozza, akik a szakterületi kihívásoknak megfelelő tevékenységek és folyamatok végzéséhez, szervezéséhez, irányításához és lebonyolításához szükséges korszerű, piacképes elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek; képesek az új technológiák minőségközpontú, rugalmas alkalmazására, valamint idegen nyelvek ismeretében a nemzetközi kommunikációra, és együttműködésre.
Az oktatás mellett a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével, a szaknyelvi ismeretek kialakításával, az életen át tartó tanulásra felkészítéssel is hozzájárul a hallgatók értelmiségi létre felkészítéséhez.

Feladatait Főiskolánk az oktatás, a továbbképzés, a tudományos kutatás-fejlesztés, a kulturális és tudományszervező tevékenység, a nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása és fejlesztése, a tehetségkutatás és gondozás, az oktatói és kutatói utánpótlás nevelés, valamint kulturális, tudományos, mentori és más szolgáltatások nyújtása, az egészséges életmód feltételeinek biztosítása révén valósítja meg.
Feladatai körében együttműködik más felsőoktatási, továbbá tudományos kutató, fejlesztő és egyéb intézményekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel. Ezen túlmenően feladatait az állami szervek, a Magyar Tudományos Akadémia, a tudományos kutatóintézetek, továbbá más szervezetek közreműködésével és támogatásával, a nemzetközi intézményrendszer tagjaként látja el.

A Főiskola története
Főiskolánk elmúlt 15 esztendeje igazolja azt, hogy alapítói valós társadalmi és munkaerőpiaci igények kielégítésére építették ki az intézményt. Főiskolánkra eddig közel 51 ezer hallgató nyerte el felvételét, melyből már több, mint 9 ezer hallgató főiskolai oklevéllel zárta tanulmányait.
Ezen adatok alapján vitathatatlan, hogy intézményünk a magyar felsőoktatás területén a legjelentősebb hozzájárulást tette az információs társadalom építéséhez. A Főiskolánkon alkalmazott képzési módszer, és az országos konzultációs központhálózat lehetőséget ad kortól és szociális helyzettől függetlenül az informatikai tudás megszerzésére akár munka mellett is.

Névadó
Gábor DénesGábor Dénes (Dennis Gabor) (Budapest 1900. június 5.- London 1979 február 9.) természettudós, villamosmérnök, Nobel-díjas feltaláló, a Royal Society rendes (1956.), az MTA tiszteletbeli tagja (1964.), a Brit Birodalmi Rend lovagja (1970.), a National Academy of Sciences (USA) külső tagja (1973.), a Southamptoni (1970.), a Delft-i (1971.), a Surrey (1972.), a City-i (1972.), a Londoni (1973.), és a Columbia-i (1975.) egyetem díszdoktora.

1944-ben "Az elektronmikroszkóp" című könyvében az optikai lencsék aberrációját analizálja, s felvillantja az egyes atomok "látásának" lehetőségét. Kutató tevékenysége során felismeri a kis nyomású neongáz, higanygőz és nátriumgőz plazmaállapotának számos törvényszerűségét. A második világháborút követő években kezd az elektronmikroszkópiával és általában a szabad elektronok külső térbeli mozgásával foglalkozni.

A megkezdett út az elektron- és ionfizikától az elektronmikroszkópián át elvezet az optikához és az információelmélethez, s közben - mintegy mellékesen - megszületik a holográfia, melynek felfedezése húsz évvel megelőzi technikai megvalósításának lehetőségeit. Gábor Dénes 1949-től a londoni Imperial College-ban ad elő elektronikát. 1958-ban az alkalmazott elektronfizika professzorává nevezik ki. Szerkeszt egy Wilson-féle ködkamrát, melyben a részecskék sebessége is mérhető. Alkot holográfiai mikroszkópot, univerzális analóg számítógépet, lapos, színes tv-képcsövet és egy új típusú termionikus átalakítót. Elméleti munkája elsősorban a hírközléselmélet területén jelentős.

Az Imperial College professzori székfoglaló előadását az elektronika találmányairól és azoknak a civilizációra gyakorolt hatásáról tartja. Könyvének alapgondolata:

"A JÖVŐT NEM LEHET ELŐRE MEGJÓSOLNI,
DE A JÖVŐNKET FEL LEHET TALÁLNI".

Műveiben foglalkozik az egyéni és társadalmi fejlődés lehetőségeivel a fejlett technológia korszakában.

1971-ben a holográfia feltalálásáért és lehetőségeinek kiaknázásáért FIZIKAI NOBEL-DÍJAT kap. A díj átadásakor tartott beszédében a holográfia további felhasználásának a lehetőségeire hívja fel a figyelmet. A hologramban tárolt információ sűrűsége nagyságrendekkel meghaladja a hagyományos számítógép-memóriákban tárolt információ sűrűséget, ráadásul az információ előhívása is sokkal gyorsabb. Ugyanakkor a megfelelő módon készített hologram megvalósítja a rendezetlen kódolás információelméleti ideáját, melynek következtében már a hologram kicsiny részlete is tartalmazza a hologramon egyenletesen elosztott teljes információt.

Könyvtárát a "Római Akadémiá"-ra hagyta, amit 1993 óta, mint adományt a Gábor Dénes Főiskola őriz.

Gábor Dénes , mint tudós és mint emberi nagyság, egyaránt példaként szolgál Főiskolánk minden hallgatója, oktatója és kutatója számára.

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.