Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
TANULÁSMENEDZSMENT A FŐISKOLÁN

Tanulásmenedzsment a főiskolán

Főiskolánk egyik jó hagyománya és erőssége, hogy hallgatóinkat a jó tanulmányi eredmények eléréséhez szükséges korszerű információkhoz és tudáshoz juttatja, valamint a tanulási folyamatot személyre szabottan támogatja, menedzseli.

A tanulásmenedzsmenthez széles eszköztárral rendelkezünk.

A főiskolai alapképzésben hallgatóink a félévenkénti beiratkozáskor kézbe kapják a gondosan összeállított oktatócsomagot, amely tartalmazza a tanuláshoz szükséges valamennyi, önálló tanulásra alkalmas tananyagot (tankönyvek, útmutatók, példatárak, CD-k, floppyk, az oktatás és a konzultációk időrendje, további tájékoztató anyagok, stb), a Ezt az oktatócsomagot az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók térítésmentesen kapják meg.

 • Az őszi félévi oktatócsomagban egy információs CD is található, mely ismerteti az első éves hallgatóink részére a tanulmányi tájékoztatót, a TVSZ-t, főiskolánk névadójának életét, munkásságát, a főiskola történetét, szervezeti felépítését, a képzés helyszíneit és azok elérhetőségét. A tanulásmódszertani útmutató segít az önálló, eredményes tanulás módszereinek elsajátításában. Az aktuális tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorló és minta vizsgafeladatok, demo szoftverek, ellenőrző kérdések és megoldásaik önálló feldolgozásával kiegészíthetik és elmélyíthetik az elméletben tanultakat.
 • A tanulás támogatásának szervezett rendszere működik a főiskolán a mentori, tutori hálózat keretében. Minden hallgatónak név szerint hozzárendelt mentora van, aki végigkíséri a tanulmányokban való előrehaladást és intenzív mentális, módszertani segítséget ad az eredményes záróvizsgáig. A távoktatási tagozaton a feladatra jól felkészült tutorok is irányítják és segítik hallgatóink felkészülését.
 • A tanulásmenedzsment kiemelkedő eszköze valamennyi tagozaton a főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszere (ILIAS-ETOR).

  Az elektronikus tanulást (e-learning-et) a nyomtatott tananyagra alapuló képzés mellett, folyamatosan növekvő mértékben alkalmazza a főiskola a nyitott rendszerű távoktatásban. Ennek megfelelően főiskolánkon a képzés vegyes rendszerben (blended learning), azaz a különböző ismeretátadási formák és médiumok (beleértve a hagyományos osztálytermi és az informatikán alapuló virtuális, on-line képzést is) didaktikailag megtervezett összehangolásával folyik.

Az oktatási rendszer alapelemei tehát az önálló tanulásra alkalmas nyomtatott tananyag (tankönyv, jegyzet), a csoportos illetve a személyes konzultáció, gyakorlat, amelyet az e-learning (film, CD, Internet) kiegészít, több oldalról szemléltet.

Az e-learning szolgáltatásokat az ILIAS-ETOR fogja össze, különböző platformok segítségével:

 • hatékony hallgató-hallgató, tanár-hallgató internetes kommunikáció (e-mail, tananyagonként internetes fórumok stb.),
 • webes, interaktív oktatóprogramok, multimédiás tananyagok, animációk,
 • a számonkérés automatikus kiértékelését végző, a hallgatók önellenőrzését segítő tesztprogramok stb.,
 • elektronikus fogalomtárak, amelyekből a szükséges definíciók azonnal lehívhatók, ha a fogalom egy tananyagrészben előfordul.
 • A főiskola honlapján az általános, valamint a tanulmányokkal összefüggő közérdekű információkon kívül számos online és letölthető tananyag található.

Az oktatócsomagba rendezett és az Interneten elérhető naprakész, önálló tanulásra alkalmas formában készült nyomtatott és elektronikus tananyagon kívül az önálló tanulást

 • hallgatóbarát környezet (partner tanár, „ügyfélközpontú” adminisztráció)
 • korszerű infrastruktúra,
 • csoportos ingyenes extra konzultációs lehetőség,
 • mentori rendszer és
 • diáktanácsadó szolgálat segíti.

Oktatóink és tutoraink a konzultációkon és a gyakorlatokon kívül is a hallgatók rendelkezésére állnak a heti fogadó órákon személyesen és e-mailen történő kapcsolatfelvétellel, illetve az ILIAS-ETOR portálon keresztül történő személyes konzultáción, fórumokon keresztül.

A hallgatói elégedettséget rendszeresen mérjük a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer (MIRE) keretében.

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.